Budowa Wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie

WARTOŚĆ PROJEKTU: 116 370 000,00 PLN WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 81 459 000,00 PLN

BUDOWA Wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego

Przedmiotem projektu o nazwie ”Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez budowę budynku użyteczności publicznej Wysokospecjalistycznego Ośrodka Medycznego Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie” jest budowa ośrodka, w którym będzie realizowana kompleksowa opieka psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Świadczenia medyczne będą prowadzone przy zastosowaniu optymalnych metod diagnostyki i leczenia zgodne z nowym modelem psychiatrii dzieci i młodzieży, o których mowa w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 14.08.2019 r. Dz.U. 2019 poz. 1640 z późn. zm.), w ramach:

W Centrum zapewniona zostanie przestrzeń rekreacyjno-sportowa, w tym boisko sportowe oraz sala gimnastyczna. Infrastruktura wytworzona w ramach projektu (wraz ze sprzętem) będzie wykorzystywana na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem projektu jest zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej. Cele szczegółowe projektu to:

Szeroki zakres rzeczowy Projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb ww. grup odbiorców oraz przyniesie wymierne korzyści polegające m.in. na:

Całkowita wartość Projektu wynosi 116 370 000,00 PLN, z czego 70 % stanowi przyznane dofinasowanie w wysokości 81 459 000,00 PLN, udzielone w ramach Priorytetu nr 5 „Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku” Działania nr 5.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027.