RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lubinie Spółka z o.o.

 2. Inspektorem Ochrony Danych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 5 w Lubinie jest Pani Anna Pawelska.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z:

 • ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

 • ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

 • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

 • ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 4. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.

 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dokumenty do pobrania: